فعالیت های اساسی پولیس

پولیس یونیفورمدار
پولیس یونیفورمدار بزرگترین بخش پولیس ملی را تشکیل میدهد و مسولیت انجام وظایف عمومی پولیس را مطابق قانون پولیس به عهده دارد. بخش پولیس یونیفورم دار تحت امر معینیت ارشد امنیتی میباشد. در سال 1391 از حدود 149,000 نیروی پولیس، به تعداد 92,831 تن آنان که 73 فیصد نیرو های پولیس میشود را پولیس یونیفورمدار تشکیل میدهد. به تعداد 59,392 تن افسر، 27,452 تن ساتنمن و 21,547 تن افسر در تشکیل این نیرو ها میباشند.

پولیس ترافیک
ریاست عمومی ترافیک در راستای تامین امن جریان سالم ترافیک و رسیده گی به امور ترافیکی در کشور در روشنایی اسناد تقنینی قانون ترافیک، مقرره جواز سیر، مقرره جواز راننده گی و مقرره سیر و حرکت، در چوکات وزارت امور داخله فعالیت می کند.

پولیس سرحدی
درسال 1301 خورشیدی در چوکات وزارت امور داخله ارگانی زیر نام نظارت امنیت  ایجاد گردید که وظیفه ستر سرحدات را نیز بدوش داشت. با گذشت زمان امنیت سرحدات کشور به نام های مختلف در چوکات وزارت های امور داخله و دفاع ملی  تامین میگردید. با به میان آمدن حکومت موقت نظر به فرمان رئیس اداره موقت،  ریاست عمومی پولیس سرحدی در چوکات وزارت داخله تشکیل گردید.

پولیس مبارزه با مواد مخدر
با وجود تلاش برای تضعیف کشت خشخاش و سرکوب نمودن تولید تریاک، سازمان ملل متحد تخمین نموده که افغانستان حدود نود در صد مواد مخدر جهان را تولید مینماید. هفتاد درصد از تولید غیرقانونی به ایران و پاکستان و از آنجا به بیشتر جا های دیگر قاچاق می شوند. در سال 1382 دولت جمهوری اسلامی افغانستان استراتیژی ملی را جهت  مبارزه علیه تولید و ترافیک مواد مخدر غیر قانونی را اتخاذ نمود. این استراتیژِی بعدا در سال 1385 تجدید گردید.

پولیس نظم عامه
پولیس امن و نظم عامه افغانستان در سال 1386 به دنبال تظاهرات  و اغتشاشات خشونت آمیز  یک سال قبل آن در کابل تاسیس گردید. در ابتدا، تصور می رفت که پولیس امن و نظم عامه افغانستان  وظیفه گشت زنی و تامین امن ونظم عامه را انجام دهد. تمام اعضای این نیرو باسواد بودند و آموزش های ابتدایی را برای مدت 16 هفته حاصل نمودند که این مدت دو برابر مدت آموزش پولیس یونیفورم بود. پولیس امن ونظم عامه افغانستان اولین ماموریت شان را در ولسوالی های مختلف کشور به عهده گرفتند و در یک پروگرام موسوم به انکشاف متمرکز ولسوالی، آموزش های دو ماهه را به شکل گروپی فرا گرفتند. افراد پولیس امن ونظم عامه به خوبی مورد استقبال قرار گرفتند زیرا آنان منظم و شفاف بوده و راجع به اصول خدمات پولیس مردمی آموزش دیده بودند. بعدا این افراد در مناطق جنوبی مخصوصا در ولایت هلمند در مناطقی که جدیدا از شورشیان پاکسازی شده بود مستفر شدند