پولیس یونیفورمدار

 
پولیس یونیفورمدار
پولیس یونیفورمدار بزرگترین بخش پولیس ملی را تشکیل میدهد و مسولیت انجام وظایف عمومی پولیس را مطابق قانون پولیس به عهده دارد. بخش پولیس یونیفورم دار تحت امر معینیت ارشد امنیتی میباشد. در سال 1391 از حدود 149,000 نیروی پولیس، به تعداد 92,831 تن آنان که 73 فیصد نیرو های پولیس میشود را پولیس یونیفورمدار تشکیل میدهد. به تعداد 59,392 تن افسر، 27,452 تن ساتنمن و 21,547 تن افسر در تشکیل این نیرو ها میباشند. 
 
پولیس یونیفورمدار در تمام افغانستان در حوزه های امنیتی و محلات تلاشی توظیف میباشند و اغلب این پولیس اولین واکنش را در برابر حادثات که رخ میدهد نشان میدهند. در هر ولایت افغانستان یک قوماندانی امنیه پولیس و در 364 ناحیه افغانستان یک حوزه پولیس وجود دارد. پولیس که در قوماندانی های امنیه و حوزه های پولیس توظیف اند معمولا پولیس یونیفورمدار میباشند. همچنان آنها مسولیت محلات تلاشی سیار و دایمی را در تمام کشور دارا میباشند. 
امنیت مدنی در مقابل پلیس و مرگ و میر پلیس
در وضعیت  فعلی جنگ علیه شورشیان عمدتا توسط پولیس یونیفورم دار انجام میشود.  این جنگ پولیس یونیفورمدار را از نقش پولیس مدنی و وظایف شان مطابق قانون پولیس منحرف و به نقش امنیتی مبدل ساخته که باعث دو نوع عوارض جانبی شده است. اول اینکه مردم را از داشتن یک پولیس موثر که با جرایم مبارزه و قانون را تنفیذ  کند محروم ساخته. مردم اعتماد خود را در تامین امنیت شان  از طریق  پولیس از دست داده اند.  عارضه دومی آنکه باعث از دست رفتن تعداد زیادی از جان های پولیس شده است. تنها در سال 1391 به تعداد 1,800 تن از افسران، ساتنمنان و سربازان شهید شده اند. 
 
فعالیت ها و دستآورد ها
برای جنگ علیه شورشیان همکاری ها میان پولیس یونیفورمدار، پولیس سرحدی، پولیس نظم عامه، اردوی ملی و امنیت ملی در عملیات های مشترک تقویت یافته. در کار جمعی این نیرو ها موثریت خود را منحیث نیروهای امنیتی افغان بعد از گرفتن مسولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی تقویت بخشیده اند. مطابق انتقال مسولیت های امنیتی و دیدگاه ده ساله، پولیس یونیفورمدار اهمیت بیشتری برای  اصلاحات در گونه آموزش ها و عملیات ها داده است. از آنجایکه اردوی ملی مسولیت های بیشتر را برای تامین امنیت میگیرد، پولیس یونیفورمدار به مسلکی شدن، موضوعات اخلاقی،  توانائی آنکه با جامعه در تماس باشد، احترام به تنفیذ قانون و توانائی ها برای رسیدگی به جرایم را در این نیرو ها تقویت میبخشد. 
 
در جریان سال 1391 پولیس یونیفورمدار عملیات های زیادی را به شمول پاک سازی مناطق که در آن دشمنان افغانستان فعالیت داشتند انجام داد. در نتیجه این عملیات ها پولیس یونیفورمدار 25 تن از افراد انتحاری را دستگیر و همچنان به تعداد 737 میل سلاح ثقیله، 2,709 میل سلاح خفیفه، 262,6731 فیر مرمی ثقیله، 638 صندوق مهمات مختلف النوع، 719 پایه مخابره، 808 میل تفنگ چریی، دستگیری چهار عراده موتر زرهی لندکروزر از نزد افراد غیر مسول، دستگیری 19 بوشکه مواد افلاقیه، پنج عراده موترسایکل مملو از مواد انفجاریه را کشف و ظبط نمود. 
 
در سال 1391 پولیس یونیفورمدار آموزش پرسونل خویش را نیز تشدید بخشید. تقریبا به تعداد 17,552  یا بیست فیصد پولیس یونیفورمدار تحت آموزش ها قراردارند. با در نظرداشت ترک وظیفه توسط تعداد  از پولیس، این امر ضروری پنداشته میشود تا پولیس بیشتر استخدام و به وظایف گماشته شوند. گرچه در آینده تصمیم بر آن است که از این روند جلوگیری شود و آموزش ها برای نیرو های موجود که از آموزش ها محروم مانده اند فراهم گردد. علاوه بر آن به تعداد 30,589  تن از پولیس یونیفورمدار در کورس های سواد آموزش اشتراک نموده بودند که جمع آنان 6,175 تن آنان فارغ شده اند. 
 
چالش ها 
پولیس یونیفورم با چالش های انتقال مسولیت امنیتی از نیرو های بین المللی به نیرو های ملی موافقانه به در آمد. چالش بعدی پولیس یونیفورم دار مرحله انتقال از پولیس جنگی به پولیس مدنی و مردمی است که برای مردم افغانستان خدمات را ارایه بدارد. شورشگری هنوز هم ادامه دارد و پولیس یونیفورمدار همچنان باید با آن مقابله کند و در عین زمان وظایف خود را مطابق قانون پولیس افغانستان که ارایه خدمات به مردم است انجام دهد. باید راه حلی برای ایجاد توازن در تامین امنیت و تنفیذ قانون برای پولیس یونیفورمدار ایجاد گردد. 
 
ریاست عمومی ترافیک در راستای تامین امن جریان سالم ترافیک و رسیده گی به امور ترافیکی در کشور در روشنایی اسناد تقنینی قانون ترافیک، مقرره جواز سیر، مقرره جواز راننده گی و مقرره سیر و حرکت، در چوکات وزارت امور داخله فعالیت می کند.