ریاست پولیس محلی

ریاست پولیس محلی 
 
پولیس محلی یک نیروی موقتی در تشکیل وزارت امور داخله می باشد و برای تامین امنیت روستاها و ولسوالی هایی است که در تهدید شدید حملات شورشیان قرار دارند.اعضای پولیس محلی از مناطقی استخدام می شوند که از همان محله باشند.وظایف پولیس محلی به شرح زیر است:
 
  • حفاظت مردم از شر دشمنان افغانستان؛
  • حفاظت تاسیسات محلی دولت در برابر تهدیدات امنیتی؛
  • حفاظت از زیر ساخت های حیاتی؛
  • شریک مساعی در باز سازی و انکشاف؛
  • جلوگیری از حملات و اعمال خرابکارانه شورشیان؛ 
  • از بین بردن پناه گاه های امن شورشیان؛ و
  • همکاری در تامین امنیت.
استخدام افراد پولیس محلی با در نظر داشت طرزالعمل پولیس ملی توسط ریاست پولیس محلی صورت می گیرد.اداره ارگان های محلی برای بسیج افراد واجد شرایط برای پیوستن به صفوف پولیس محلی همکاری می نماید.استخدام این افراد بعد از ارزیابی و تضمین شورای محلی عملی می شود
 
تشکیل پولیس محلی در چوکات معینیت ارشد امور امنیتی وزارت داخله قرار دارد.در سطح ولایات آمر امنیت و در سطح ولسوالی ها قوماندان تولی، و معاون قوماندان امنیه ی ولسوالی ها مسولیت تنظیم، اداره، نظارت و کنترول مستقیم را به عهده داشته و توظیف پولیس محلی به ترتیب سلسله مراتب توسط قوماندان امنیه ی ولایات و ولسوالی ها صورت می گیرد.
 
نیرو های پولیس محلی توسط اردوی ملی و نیرو های بین المللی که در محلات مستقر هستند، آموزش داده می شوند.در بعضی از موارد سارنوالان و قاضی های محل در قسمت آموزش های قانونی و تطبیق قانون برای پولیس محلی آموزش هایی را فراهم نموده اند. وظیفه ی پولیس محلی تنها تامین امنیت محلات شان است و در امور کاری نیروهای پولیس ملی مداخله نمی کنند.به طور مثال پولیس محلی صلاحیت دستگیری را ندارد و باید بازداشت شده گان را به پولیس ملی تحویل نماید.
 
پولیس محلی در تامین امنیت بسیاری از محلات موثر واقع شده است.پولیس محلی در ولسوالی های مارجه، نادعلی، گرمسیر، ناوه، گرشک، موسی قلعه و سنگین ولایت هلمند ایجاد شده و در تامین امنیت این مناطق کارکرد های مثبت داشته اند.
 
در ولسوالی شیندند ولایت هرات پولیس محلی توانسته امنیت خوبی را برقرار نماید.در بعضی مناطق دیگر از جمله ولایت کنر، ولایت کندز سرپل و ولایت نورستان نیز این نیرو ها برای تامین امنیت خیلی موثر واقع گردیده اند.