ریاست پاسپورت

پاسپورت و ویزه

ریاست پاسپورت مسولیت صدور پاسپورت های دست نویس و کمپیوتری، تمدید پاسپورت و تمدید ویزه اتباع خارجی را به عهده دارد.جهت مطابقت با استانداردهای اجباری بین المللی برای امنیت پاسپورت و تایید هویت، وزارت امور داخله در سال 1391 پاسپورت ها را با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین و سیستم صدور ویزای دیجیتالی را معرفی نمود.این کار مسافرت های بین المللی برای شهروندان افغانستان را تسهیل، و روند صدور پاسپورت را برای آنها ساده و از دخالت در مراحل صدور پاسپورت ها جلوگیری می نماید.دفتر مرکزی پاسپورت در حال حاضر توانایی چاپ 2,000  پاسپورت دیجیتالی، و قابل خوانده شدن توسط ماشین را در روز در سراسر کشور دارد و در کابل الی 500 جلد پاسپورت روزانه برای مقتضیان توزیع میگردد.
 
این سیستم توسط دولت آسترالیا تمویل گردیده و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) ساختمان های ریاست پاسپورت را نوسازی و تجهیز، ماشین آلات چاپ پاسپورت ها و ویزه را خریداری نموده است.
 
تاکنون بتعداد پانزده ولایت کشور شامل ولایات لغمان ، کنرها ، پروان ، تخار، کاپیسا ، پنجشیر ، هرات ، کندز ، کندهار ، ننگرهار ، بامیان ، غزنی ، لوگر ، پکتیکا و بلخ به سیستم وصل شده ، چاپ و صدور پاسپورت های شان مرکزی شده است ومتباقی ولایات نیز در حال وصل شدن است.
پروسه بایومتریک وبیف کاملآ فعال میباشد بالای تمام مراجعین ومتقاضیان پاسپورت قابل تطبیق بوده عملیه فوق انجام میبابد واشخاصیکه دارای سوابق جرمی وانمود میگردد ذریعه استعلامیه های جداگانه  بریاست محترم عمومی مبارزه با جرایم جنائی معرفی میگردند که در سال 1392 بتعداد (227) نفر معرفی شده اند. 
 
ریاست پاسپورت در طول سال 1392 تعداد پاسپورت ها و ویزه هایکه چاپ وصادر گردیده قرار ذیل است: