ریاست عمومی تعمیرات

بیوگرافی مختصر  رئیس عمومی تعمیرات وزارت امور داخله

مل پاسوال امین الله "ظریف" فرزند محمد ظـــــــریف در سال 1341 درولسوالی رودات ولایت ننگرهار دریک فامیل متدین وروشنفکر دیده به جهان گشود موصوف تحصیـــــلات ابتدائی خویشـــــرا درلیسه (    ننگرهار     ) با جدیت وپشت کار به درجه عالی به پایان رسانیده است به اساس شوق وعلاقه واستعدادیکه دررشته ساختمان وانجنیری داشته رشته انجنیری را انتخاب ودر سال ( 1364   ) بعد ازسپری نمودن امتحان کانکور درپوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار شامل و درسال 1372 از رشته ساختمانهای صنعتی ومدنی تحصیلات عالی خویشرا موفقانه به پایه اکمال رسانیده است .

بعد از فراغت از پوهنتون در موسسات ملی وبین المللی وظایف مسلکی خویشرا به کمال شوق وعلاقه به پیشبرده ومدیریت ورهبری آن بخش ها را به عهده داشته است .

درسال های  ( 1374  )الی( 1378   )دردفتر پروژه های انکشافی ملل متحد UNDPبه حیث انجنیر ارشد ایفای وظیفه نموده است .

موصوف از سال 1385الی 1391 به صفت مدیر ارشد انجنیری دردفتر HGC ایفای وظیفه نموده است

انجنیر امین الله "ظریف"به تاریخ 10/4/1393به حیث رئیس تعمیرات وزارت امور داخله تعین شده وبه اساس حکم فوق العاده مورخ  7/4/1393مقام ریاست جمهوری به رتبه مل پاسوال نایل گردیده است.          

 مختصر معرفی ریاست عمومی تعمیرات ور زات امور داخله

 1. ین ریاست در چوکات تشکیلاتی خود دارای  یک معاونیت و چهار مدیریت عمومی میباشد که قرارذیل اند .
 2. معاونیت ریاست تعمیرات
 3. مدیریت عمومی پلان وانجنیری
 4. مدیریت عمومی بودجه
 5. مدیریت عمومی ملکیت ها
 6. مدیریت عمومی حفظ ومراقبت
 7. وهمچنان مدیریت های مستقل این ریاست مانند مدیریت پیژند ، مدیریت اکمال و آمریت دفتر مقام ریاست میباشد .
 8. این ریاست از آوان تشکیل تا الحال دست آورد ها وافتخارات قابل ملاحظه را بدست آورده که بر مبنای شرایط عینی و ذهنی ضرورت ها وتثبیت احتیاج  قطعات وجزوتام های پولیس را در عرصه های ساختمانی بازسازی،ترمیماتی و حفظ ومراقبت به اساس بودجه انکشافی و  عادی  سالانه انجام میدهد .
 9. در چوکات این ریاست کارمندان فنی ومسلکی ایفای وظیفه مینمایند که جهت ارتقآ ظرفیت آنها سمینار ها و کورس های آموزشی مسلکی  به همکاری مستقیم نیرو های ائتلاف بین المللی صورت گرفته است .
 10. کارمندان افسران وانجنیران مربوطه این ریاست درشرایط سخت ودشوار امنیتی در پیشبرد فعالیت های ساختمانی ،ترمیماتی و حفظ ومراقبت درقطعات وجزوتام های مرکزی وولایتی از خود سعی وتلاش بی پایان انجام داده ودر اجرای وظایف خویش از خود شایستگی نشان داده است .

بازدید هیت رهـــــــبری ریاست تعمیرات  با مقامات ولایت پروان از پروژه مهمـــــانخانه پولیس در گلغندی ولایت پروان وهدایات لازم درمورد تطبیق پروژه

دست آورد های ریاست عمومی تعمیرات وزارت امور داخله

 1. حفظ ونگهداری آنعده تاسیساتیکه از طریق نیرو های بین المللی به جانب پولیس افغانستان  سپرده شده است یکی از اولویت های این ریاست بوده که این ریاست همواره درنگهداری این ملکیت ها از خود جدیت نشان داده است .
 2. حفظ ومراقبت تاسیسات قوای پولیس یکی از اولویت های کاری این ریاست میباشد ،این ریاست مصمم است تا تمام تاسیساتیرا که چه ازطریق نیرو های بین المللی اعمار گردیده است وچه از طریق بودجه ملی آنهارا به صورت درست ومکمل حفظ و مراقبت نماید .
 3. در طول 12 سال گذشته ریاست عمومی تعمیرات وزارت امور داخله عمرانات ذیل را درسراسر کشور به پایه اکمال رسانیده است .
 4. ترمیمات اساسی و بازسازی تعمیرات قرارگاه مرکزی وزارت امور داخله
 5. 29 باب تعمیر  قوماندانی امنیه ولایات
 6. 247باب تعمیر قوماندانی امنیه ولسوالی ها
 7. 57باب تعمیرپولیس سرحدی
 8. 27باب تعمیر پولیس نظم عامه
 9.  8باب تعمیر پولیس مبارزه علیه جرایم جنائی
 10. 36 باب تعمیر تاسیسات حمایوی
 11. 7باب تعمیر زون های 7گانه
 12. 14باب تعمیر اطفائیه
 13. 12باب ساختمان ذخایر تیل
 14. 900باب پوسته های گزمه شهرا

دست آورد های ریاست عمومی تعمیرات ور زات امور داخله

 1. 11باب تعمیر ماموریت های سمت
 2. 1باب تعمیر جمنازیوم درمرکز
 3. 18باب تعمیر محابس
 4. 4محراب مسجد شریف
 5. 5باب تعمیر ترافیک
 6. 10باب تعمیر نظارت خانه
 7. 11باب تعمیر حوزه های امنیتی
 8. 1 باب بلاک رهایشی برای شهدا ومعلولین پولیس در5منزل
 9. 1باب تعمیر رهایشی
 10. 1باب تعمیر نظارتخانه درولایت کابل
 11. 1باب تعمیر 5منزله درکابل (قوماندانی تعلیم وتربیه)
 12. 1باب طعام خانه وآشپز خانه قوماندانی امنیه کابل
 13. 6باب دستگاه جمر در محبس مرکزی
 14. ترمیمات اساسی در محبس مرکزی
 15. 5باب تعمیر پوسته های کنترولی دروازه های شهر کابل
 16. حفر 200حلقه چاه های عمیق ونیمه عمیق ضرورت قطعات پولیس
 17. 15باب برج برق

مراسم تهداب گذاری پروژه اعمار ساختمانهای تبدیلی لباس وتشنابهای اناثیه

دست آورد های ریاست عمومی تعمیرات ور زات امور داخله

 1. ترمیمات اساسی شفاخانه دوصد بستر پولیس
 2. اعمار دیوار احاطوی شهرک پولیس
 3. اعمار دیپوی لوژستیک در بیز
 4. اعمار کامپلکس تذکره الکترونیکی
 5. انکشاف شفاخانه 200بستر پولیس به شفاخانه 300بستر پولیس
 6. اعمار میدان نشست هلیکوپتر در شفاخانه 300بستر پولیس
 7. اعمار منار یادبود ازشهدا در قوماندانی عمومی پولیس سرحدی
 8. به تعداد 783 باب تعمیرات خورد وبزرگ از طریق نیروهای ائتلاف بین المللی برای پولیس اعم از تاسیساتی ،امنی ،حمایوی ،سرحدی ،نظم عامه و غیره اعمار گردیده است که اخیرآ به جانب دولت افغانستان تسلیم داده شده است .


اعمار تعمیـــــرات اطفائیه جهت خاموش سازی حریق ومبارزه با حوادث

دست آورد های ریاست عمومی تعمیرات ور زات امور داخله

 1. یک تعداد از پروژه های عمرانی تحت کار این ریاست بوده که ازآنجمله میتوان به طور نمونه ذیلآ یادآوری نمود .
 2. قرارگاه جدید وزارت امور داخله به کمک دوستان بین المللی
 3. اعمار تعمیر هفت منزله معینیت تامینات به همکاری اداره لتفا
 4. اعمار تشنابها ی اناثیه در قطعات
 5. تحکیمات پوسته های مسیر شاهراه ها
 6. اکمالات مواد تعمیراتی به تمام قوای پولیس
 7. کانکریت ریزی سرک عمومی شفاخانه 300بستر پولیس
 8. اعمار شفاخانه معتادین درچوکات شفاخانه پولیس
 9. اعمار ساختمان پتالوژی در مربوطات شفاخانه پولیس
 10. این بود شمه ئی از فعالیت های ریاست عمومی تعمیرات وزارت امورداخله

پــــــــیام ریاست تعمـــــیرات در راستای نگهداری تاسیسات پولیس

طوریکه از نام ریاست عمومی تعمیرات هویداست اداره مذکور در چوکات معینیت محترم تامیناتی وزارت امور داخله فعالیت داشته و مکلفیت فراهم آوری خدمات تسهیلاتی قطعات و جزوتامهای قوای پولیس را در سراسر کشور عهده دار بود و وجیبه خویش میداند تا در هر نوع شرایط ناگوار جوی و امنیتی احتیاجات تاسیساتی پولیس را مرفوع سازد. به همه معلوم است قوای مسلح در پهلوی سلاح , مهمات و وسایط به استحکام قوی تدافعوی و اسکان مجهز نیز ضرورت اشد دارد تا با تهیه و در اختیار دادن آنها نیروهای امنیتی بتوانند با مورال قوی و خاطر آرام به وظایف امنیتی خویش ادامه بدهند که ریاست عمومی تعمیرات با درک این مسئولیت توانسته است حدود (%95) ضروریات تاسیساتی جزوتامهای پولیس را در کشور مرفوع سازد . که در راستای رفع ضروریات فوق از امکانات دست داشته خود و جلب و حمایه همکاری های جامعه بین المللی سعی بلیغ نموده و به حد اعظمی از همکاری های مذکور استفاده درست و بجا نموده است که امروز ما شاهد شگرفت ها و دست آوردهای خیلی عالی در عرصه اعمار تاسیسات در سراسر کشور زیبای ما افغانستان میباشیم که منحیث یک سرمایه ملی در اختیار پولیس میهن عزیز ما قرار دارد .
 
اعمار تاسیسات پولیس را که توسط انجینران ماهر و با تجربه قوای پولیس صورت گرفته است یک دست آورد و سرمایه خیلی ها عالی بوده که تمام استندرهای بین المللی در آن در نظر گرفته شده است و از تمام منسوبین قوای پولیس منحیث یک اداره خدماتی برای پولیس تقاضا میگردد تا در حفظ و نگهداشت این دارائی عامه از دل و جان کوشا بوده  و نگذارند که با گذشت اندک زمان  به مخروبه مبدل گردند زیرا اگر ترمیم تعمیر بوقت و زمان آن صورت گیرد میتوان گفت که طول عمر آن به درازها خواهند کشید و اگر در مورد غفلت و سهل انگاری صورت گیرد شاید بعد از مدت کوتاهی , باز مثل گذشته ها محتاج تاسیسات ستندرد خواهیم بود بیائید با درک مسئولیت ملی در راستای حفظ و نگهداری این ثروت ملی ما را یاری رسانید .

ریاست عمومی تعیرات وزارت امور داخله به اساس پلان تدارکاتی سال 1394 ه ش در تفاهم با ریاست محترم جندر و حقوق بشر وزارت امور داخله بخش  CSTCA قوای ائتلاف بین المللی بمنظور ارتقای ظرفیت پولیس اناثیه در وزارت امور داخله پیشتبانی و حمایت از فیصله های کنواسیون بین المللی حقوق بشر برنامه دارد تا جهت فراهم آوری تسهیلات و تشویق قشر اناث در صفوف پولیس ملی مطابق روحیه و احکام شریعیت اسلامی زمینه خدمت ایشان را مهیا سازد تا باشد پولیس اناثیه دوشادوش پولیس ذکور در تامین امنیت و دفاع ازحاکمیت قانون در کشور سهم لازم خویش را ادا نمایند.

بدین منظورریاست عمومی تعمیرات سه پروژه ساختمانی را از بودجه تصویب شده ریاست محترم جندر و حقوق بشر وزارت امور داخله طی سال 1394 تحت کار خویش قرارداده است که ذیلا تشریح میگردد:
1-    بازسازی ، توسعه و انکشاف تعمیر تدریسی و لیلیه اناثیه قوماندانی اکادمی پولیس در شهر کابل بشمول ساختمان یک باب تعمیر نوکریوالی و تلاشی اناثیه در دروازه عمومی اکادمی پولیس یکی از پروژه های تحت پلان ریاست تعمیرات میبایشد که درین مرکز قبلا تعداد محدود شاگردان اناث مصروف فراگیری کورس های مسلکی پولیس بوده اند که اینک بعد از بازسازی توسعه و انکشاف ساختمان های جدید در جوار این تعمیر زمینه فراگیری حدود 200 نفر شاگرد اناث با در نظر داشت تسهیلات لیلیه فراهم میگردد. ساختمان جدید این مرکز شامل صنوف درسی ، اتاق های لیلیه ، کلپ سپورتی و محل تفریح و استفاده از تلویزیون ، صنوف کمپیوتر ، آشپزخانه طعامخانه و محل نگهداری اطفال که مادران ایشان مصروف فراگیری کورس ها میباشد بشمول سیستم کمره های امنیتی در نظر گرفته شده است.

کار ساختمان مذکور قراراست درسال 1394 آغاز وطی مدت 14 ماه به بهره برداری سپرده شود.
2-    ساختمان یک باب تعمیر مورد ضرورت پولیس اناثیه درقطعه 333 کوماندو ولایت لوگرکه شامل اتاق های بودوباش ، طعامخانه ، آشپزخانه ، لباس شویی، حمام، کلپ ورزشی ، محل نگهداری اطفال که مادران شان مصروف اجراا وظیفه در قطعه مذکور بوده و همچنان سایر سهولت ها بشمول سیستم کمره های امنیتی اکمال و نصب تمام موبل و فرنیچر وغیره ضرورت های اناث در ساختمان مد نظر گرفته شده است. قرار است کار ساختمان مذکوردرسال 1394 آغاز و طی مدت یکسال به پایه اکمال برسد.
3-    قطعه ضد بحران CF 222 کابل و قوماندانی عمومی قطعات خاص پولیس GCPSU که در تشکیل خویش بخش اناثیه پولیس را دارا میباشند و در تشکیل خویش نیز دارای تاسیسات جداگانه بوده که به بازسازی توسعه و اکمال ضرورت دارند. بناء ریاست عمومی تعمیرات پروژه بازسازی ، توسعه و اکمال موبل و فرنیچر ، کمپیوتر وغیره تسهیلات آنرا در تفاهم با قطعات مذکور در نظر گرفته است که قرار است در سال 1394 کارساختمانی پروژه مذکور نیز آغاز و طی مدت 6 ماه به پایه اکمال برسد.

 

 


 

البوم عکس ها

Klematis

استماع مشکلات آمرین تعمیرات ولایات ودریافت راه های حل

Klematis

افتتاح پروژه اعمار تاسیسات برای پولیس اناثیه در قوماندانی پولیس سرحدی

Klematis

افتتاح پروژه ساختمانی در قوماندانی پولیس سرحدی

Klematis

افتتاح پروژه منار یادگاری شهدا در قوماندانی پولیس سرحدی

Klematis

انکشاف شفاخانه پولیس به شکل ستندرد

Klematis

انکشاف شفاخانه پولیس توسط ریاست تعمیرات وزارت امور داخله

Klematis

بازدید از پروژه تحت کار در قرارگاه جدید وزارت امور داخله

Klematis

بازدید از کار ساختمانی در قرارگاه جدید وزارت امور داخله

Klematis

بازدید هیت رهبری ازپروژه تحت کار در اکادمی پولیس

Klematis

بازدید هیت رهبری ریاست تعمیرات از پروژه انکشافی در شفاخانه پولیس

Klematis

بازدید هیت رهبری ریاست تعمیرات از پروژه تحت کار در مهمانخانه گلغندی ولایت پروان

Klematis

بازدید هیت رهبری وزارت امور داخله از ساختمان قرارگاه جدید

Klematis

بازدید هیت رهبری وزارت امور داخله از ساختمان قرارگاه جدید

Klematis

رهنمائی شرکت های تطبیق کننده پروژه های ساختمانی در قرارگاه جدید توسط رئیس تعمیرات

Klematis

رهنمائی و هدایات هیت رهبری وزارت امور داخله در مورد ساختان قرارگاه جدید

Klematis

بازدید از کار ساختمانی در قرارگاه جدید وزارت امور داخله

Klematis

ساختمان میدان نشست هلیکوپتر در شفاخانه پولیس

Klematis

سجل و تسلیم گیری تاسیسات پولیس توسط مدیریت ملکیت های ریاست تعمیرات

Klematis

هفته همکاری با پولیس در اکادمی پولیس

Klematis

هم آهنگی و برنامه سازی برای تسلیم گیری تاسیسات از قوای ائتلاف