ریاست عمومی مبارزه علیه تروریزم

ریاست عمومی مبارزه علیه تروریزم
 
قرار حکم شماره1,412 مورخ21/1/1382 مقام عالی ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان ساختارتشکیلاتی ریاست عمومی مبارزه علیه تروریزم درچوکات وزارت امورداخله درماه ثور سال 1382 ریاست عمومی مبارزه با تروریزم درولایات منظوروایجادگردید. 
 
وظیفه اساسی این ریاست کشف، وقایه، جلوگیری، مبارزه ومجادله علیه فعالیت های تروریستی درسطح کشورمیباشد.
 
درسطح کشور12 ولایت مانند فراه، هلمند، قندهار، زابل، ارزگان، پکتیکا، پکتیا، غزنی، میدان وردک، کنرها، نورستان وخوست درتهدید بلند، شش ولایات مانند کاپیسا، لغمان، فاریاب، کندز، لوگر و بادغیس درسطح تهدید متوسط؛ شش ولایت مانند پروان، ننگرهار، بدخشان، بغلان، هرات و نیمروز درتهدید پائین قرار دارد. وضعیت امنیتی درولایات کابل، بامیان، پنجشیر، دایکندی، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، غوروتخار نسبتاً نورمال ولی دربعضی ازمواقع یک سلسله تحرکات مشاهده گردیده که بموقع مهارشده است.
 
در مجموع 3,310 باند گروپ و57,413 افراد مسلح در سطح کشور فعالیت دارند مراکز آموزش  وذخایر مهمات و اسلحه شان در کشور های همسایه  قرار دارند که از آن طریق اکمالات میشوند.
ریاست عمومی مبارزه علیه تروریزم با ایجاد، احیاء وتقویه شبکه های اگینتوری واوپراتیفی سعی وتلاش جدی رابخرچ داده است. برای مبارزه با تروریزم وگروپ های تروریستی درسطح با استفاده ازشبکه های اگینتوری واپراتیفی درسال1392 به تعداد 12,925 مورد اطلاعات سیاسی و جنائی اخذ نموده که درنتیجه از2,513 واقعات مختلفه با تشریک مساعی ارگانهای امنیتی وکشفی جلوگیری بعمل آمده است.
 
درسال 1392 به تعداد 106 حمله انتحاری وحملات گوریلائی، 3,367 انداخت دشمن 2,326 انفجارماین و به تعداد 2,480 کمین دشمن صورت گرفته که در نتیجه تعداد 1,310 افراد ملکی شهید و2,948 تن شان مجروح گردیده اند. تلفات دشمن به تعداد 3,624  تن هلاک و تعداد 1,534 تن شان مجروح گردیده است.
 
به تعداد 1,345 قضیه با تعداد 2,128 نفر مظنونین جرایم تروریستی درسطح مرکز و ولایات ازطریق این اداره بررسی ومحول مراجع عدلی  و قضایی گردیده است.تعداد 141 نفر خارجی دستگیر که ازجمله تعداد 138 نفر نسبت عدم موجودیت اسناد قانونی  ورودی رد مرز گردیده اند.
 
غرض انکشاف سطح دانش مسلکی پولیس ملی پرسونل این اداره درطول سال 1392 به تعداد 1,234 تن در کورس های آموزشی مسلکی ،حقوقی وعقیدتی درخارج  کشور ودرکورس های رهبریت استاف کالج، جمع آوری اطلاعات وتحلیل وتجزیه، قاچاق انسان، بررسی محل واقعه حفظ وبرداشت مدارک مادی، کورس های تحقیقاتی، لوژستیک، تکتیک های تروریستی واستفاده ازآن، تروریزم وموادمخدر، تعقیب وگرفتاری، منع خشونت علیه زنان واطفال، اداره ومنجمنت، انترنیت اشتراک نموده اند.