ریاست ترافیک

ریاست ترافیک
 
ریاست عمومی ترافیک در راستای تامین امن جریان سالم ترافیک و رسیده گی به امور ترافیکی در کشور در روشنایی اسناد تقنینی قانون ترافیک، مقرره جواز سیر، مقرره جواز راننده گی و مقرره سیر و حرکت، در چوکات وزارت امور داخله فعالیت می کند.
درجریان سال 1392 خورشیدی، ریاست عمومی ترافیک،63,565 جلد جواز راننده گی ملی؛ 2,349 جلد جواز راننده گی بین المللی؛ 87,152 جلد جواز سیر توزیع نموده است.عواید به دست آمده ریاست ترافیک و مدیریت ترافیک کابل و خدمات شاروالی در سال 1392 به 1.8  ملیارد افغانی میرسد که رسما تحویل بانک مرکزی گردیده.
 • تنفیذ قانون ترافیک جاده و ترویج فرهنگ قانون پذیری؛ 
 • تنظیم جریان ترافیک در شهرها؛ 
 • اجرای عملیات های پیشگیرانه از تخلفات ترافیکی؛ 
 • بازنگری و مرور بر تشکیلات اداره های ترافیک؛ 
 • تحلیل و ارزیابی رویداد های ترافیکی سال گذشته؛ 
 • راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت و درازمدت برای منسوبان ترافیک؛ 
 • تثبیت نیازمندی اداره های ترافیک؛ 
 • جلب کمک های وزارت فواید عامه در زمینه ی ساخت جاده های بدیل؛ 
 • ارایه پیشنهاد در پیوند به تامین نظم ترافیکی در شهرهای بزرگ به وزارت امور داخله؛ 
 • ترتیب برنامه تطبیقی؛ قطع تورید وسایط تیز رفتاری که زمان تولید شان بیش تر از ده سال پیش باشد؛ 
 • از جمله فعالیت های است که ریاست عمومی ترافیک آنرا انجام داده است.
واقعات ترافیکی
آمار رویداد های ترافیکی در کشور نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش را در تلفات و زخمی شده گان از اثر حادثات ترافیکی نشان میدهد. در سال 1392 هجری شمسی جمعا به تعداد 3,334 خادثه ترافیکی گزارش شده است که در این حادثات به تعداد 1,392 تن از شهروندان کشته و به تعداد 3,967 تن زخمی شده اند. نبود سیستم رادار و کمره، نبود تکنالوژی جدید در عرصه ی ترافیک، نبود زیربنای های ترانسپورتی و مواصلاتی، نبود آگاهی عامه از مقررات ترافیکی، عوارض تخنیکی و ساختمانی جاده ها، قصور انسانی و عدم آشنایی و بی اعتنایی راننده گان به مقررات ترافیکی از عمده ترین عواملی به شمار می رود که رویداد های ترافیکی را سبب می شود. در سال 1392 ریاست عمومی ترافیک تدابیر پیشگیرانه ای را تخاذ نمود تا از بروز واقعات ترافیکی جلوگیری به عمل آید.این تدابیر شامل: مراقبت از وضع تخنیکی وسایط نقلیه از طریق حضور دوامدار پولیس ترافیک در جاده ها، راه اندازی دوره های آموزشی راننده گی، ارایه نظریات کارشناسانه به نهاد هایی که مسوول ساخت و ساز جاده هاهستند و نصب علایم ترافیکی در جاده ها میگردد.