شما باید حقوق خویشرا بدانید

شما باید حقوق خویشرا بدانید:

زنان افغانستان به ویژه کارمندان زن در ادارات دولتی، افسران پولیس زن و کارمندان ملکی زن در وزارت امور داخله از حقوق خاص قانونی بر خوردارند. حق کار در یک ماحول امن کاری و برخورد شایسته از جمله حقوق کارمندان دولتی محسوب میگردد. اگر شما شاهد سو استفاده از قدرت توسط یکی از مقامات در دفتر هستید ، شما مکلف به اطاعت از وی نمیباشید. ما میتوانیم در توقف چنین سو استفاده ها کمک نماییم. شما می توانید با شماره ها و ایمیل آدرس ذیل از ساعت 8:30 قبل از ظهر الی 4:00 با ما در تماس شوید0202202943  - و یا به این ادرس ایمیل نمایید،   HLP.Gender.moi@gmail.com  و  در اوقات غیر رسمی لطفاً با شماره 119 در تماس شوید.

 

خط تیلیفون کمکی چگونه فعالیت می نماید؟

خط تیلفون کمکی چگونه فعالیت می نماید؟ تیم خط تیلفونی ما متشکل از ماهرین آموزش دیده بوده و در وزارت امور داخله در کابل موقعیت دارد. شما می توانید با ما از طریق تیلفون تماس گرفته و یا به طور مستقمی به دفتر ما مراجعه نمایید. تماس های افسارن پولیس اناثیه توسط دفتر محرم نگهداشته می شود. شمامی توانید به شماره های ذیل از ساعت 8:30 قبل از ظهر الی 4:00 عصر با ما در تماس شوید.

برای کی خدمت میکنم؟ ما افسران پولیس اناثیه وکارمندان اناثیه ملکی در وزارت امور داخله که از سوء رفتازر یا رفتار غیر اخلاقی ذیل در محل کار شان متضرر اند، حمایت وپشتیبانی مینمابرخورد تبعیض آمیز در محل کار. پرخاشگری. آزار، ازیت وتجاوز جنسی. تهدیدات.

 

خط تیلیفون کمکی چگونه فعالیت می نماید؟

شما در صورت اخذ مشوره برای حالت بحرانی وآسیب زا که در محیط کار مواجه هستید به طور نا آشنا و یا بدون ذکر نام خود نیز با ما در تماس شده میتوانید، ولی در صورت رسمی ساختن شکایت و پروسه تحقیق قضیه ضرورت به معلومات شخصی در مورد شما میباشد. در موارد عاجل خارج از ساعات کاری، با شماره 119 در تماس شوید.
می میتوانیم درمورد یک وضیعت دشوار و یا حالت بحرانی با شما بحث نموده و در این مورد راه های بیرون رفت از وضیعت را دریافت نمایم
. همچنین ما می توانیم از وضیعت مناقشه در محل کار میانجیگری نموده و شما را در درج شکایت رسمی و تحقیق آن کمک نمایم. البته قضایای جدی، اقدام قانونی را در صورت موجودیت شواهد کافی به دنبال خواهد داشت.ما بدون اجازه شما شکایتی را درج ننموده و تحقیق بالای قضیه را آغازنمی نمایم.

 

چگونه می توان کمک کرد:

وقتیکه یک رفتار غیر قابل قبول در محل کار به شکل مزمن درآید و یا چنین رفتار غیر قابل تحمل گردد، افسران پولیس اناثیه و کارمندان اناثیه ملکی وزارت امور داخله می توانند برای دریافت کمک های ذیل به دفتر خط تیلیفون کمکی مراجعه نمایند. درخواست و دریافت کمک برای یک وضیعت دشوار و آُسیب زا درج یک شکایت رسمی ، که توسط ریاست جندر و حقوق بشر وزارت امور داخله مورد بررسی قرار خواهد گرفت دریافت اطلاعات در مورد سایر خدمات از قبیل مشاورت، مسکن و خدمات موجود حقوقی افغانستان

 

خط تیلیفون کمکی برای پولیس اناثیه:

افسران پولیس اناثیه وکارمندان اناثیه ملکی در وزارت امورداخله ممکن با چالش های مختلف از قبیل تبعیض بر اساس جنسیت، آزار وازیت جنسی وتهدید مواجه گردند. برای تامین امن ورفاه تمام پرسونل این وزارت، ریاست جندر حقوق بشر واطفال وزارت امور داخله دفتر شکایات یا خط تیلفون کمکی را برای افسران پولیس اناثیه ایجاد نموده است که ازین طریق افسران پولیس اناثیه وکارمندان اناثیه ملکی میتوانند در مورد مشکلات ایشان در محیط کار یا پیرامون یک حالت مشکل وبد رفتاری مشوره حاصل نمایند. ویا شکایت خویش را در دفتر متذکره گزارش دهند.

 

 

اصولنامه برخورد وسلوک پولیس ملی افغانستان

اولویت های کاری وزیر امور داخله افغانستان

انجمن اعضای زنان پارلمان

لیست انجو های (NGOs) ثبت و راجستر شده وزارت امورزنان:

چرا پولیس زنبخش اول، بخش دوم و بخش سوم

شماره های تماس قوماندانان امنیه ولایات

تماس به وزارت امور داخله

تماس به وزارت امور زنان:

تماس به کمیسیون مستقل حقوق بشر:

 

ریاست حقوق بشر، امورزنان واطفال