اخبار

ریاست پاسپورت ریاست پاسپورت ریاست پاسپورت

 

مل پاسوال سیدعمرصبوررییس عمومی پاسپورت وزارت امور داخله، از سوی مرکز ارتباطات جامعه مدنی، با دریافت جایزه «بهترین رهبر جوان» مورد تقدیر قرارگرفت.

آقای صبور قبلا نیزاز سوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، شورای ملی، برخی از نهاد های مدنی و ادارات مختلف دولتی ازبابت پیشبرد موفقانه امور کاری اش در ریاست پاسپورت مورد تمجید و تقدیر قرار گرفته بود.

مل پاسوال سیدعمرصبور، ازمحدود مدیران دولتی است که با درایت و پشت کار بی نظیردرمدت کوتاهی که ریاست عمومی پاسپورت را به عهده گرفت، توانست این اداره را به یک اداره شفاف، پاسخگوو فعال مبدل نموده وروند توزیع پاسپورت را تسریع ببخشد.
وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، برای آقای صبور موفقیت هرچه بیشتر درامورمحوله خواهان است!