پروسیجر کاری پاسپورت

مدارک که متقاضی پاسپورت کمپیوتری به اداره مرکزی پاسپورت وواحد های اداری آن در ولایات ارائیه نمایند قرار ذیل است:
 
مطابل ماده سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و قانون پاسپورت که:
 
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نماید وبه آن عودت کند.
 
بنآ اداره مرکزی پاسپورت بمنظور صدور واجرای پاسپورت کمپیوتری برای هموطنان عزیز غرض آگاهی وسهولت هرچه بیشتر رهنمود هذا را ترتیب و به اختیار متقاضیان محترم پاسپورت قرار میدهد.
 
1- اصل تذکره تابعیت و فوتو کاپی آنپ
 
2- 4 قطعه فوتوی 4 5
 
3- قیمت و محصول پاسپورت
 
4-  حضور شخص متقاضی در مرکز و یا واحد های اداری آن درولایات.
 
5- خانه پری فورم اخذ پاسپورت
 
6- تصدیق بایومترک
 
7- عریضه چاپی و مکاتیب رسمی دوایر دولتی.
 
8- در صورت اخذ پاسپورت تجارت ارائیه مکاتیب رسمی از وزارت متحترم تجارت و صنایع و اداره محترم آیسا و داشتن جواز معتر همان سال.
 
9- مامورین ارگانهای ملکی ادارات دولتی و منسوبین ارگانهای نظامی در وزارت امور داخله، دفاع وامنیت ملی، مکاتیب رسمی وکارت هویت شان موجود باشد.
 
10-  اطفال و نوجوانان زیر سن 17 سال به اساس در خواست والدین،(پدر ، برادر و یا کاکا های شان).
 
11- میعاد پاسپورت
 
تذکره تابعیت
 
الف:- موجودیت اصل تذکره تابعیت
 
ب:-تائیدی تذکره تابعیت از طریق ادارات محترم ثبت احوال نفوس
 
ج:- نصب فوتوی اطفالیکه سن (7) سالگی را تکمیل نموده انددر تذکره دست داشته شان.
 
د:-کارت تولد که ثبت وراجستر ریاست ثبت و احوال نفوس شده باشد.
 
ه :-کارمندان ارگانهای دولتی و منسوبین ارگانهای نظامی با ارائیه هویت و معرض رسمی از جانب ادارات شان نیاز به تائید تذکره ندارند.
 
در صورتیکه در مکاتیب شان نصب فوتو و بالای آن مهر اداره مربوط مهمور شده باشد.
 
فوتو:-
 
الف:-4 قطعه عکس4 5
 
ب:- زمین فوتو (بگروند) آن سفید باشد.
 
ج:-فوتو بدون چهار چوکات باشد.
 
د:-فوتو قسمی باشد که روبرو ودو گوش معلوم شود.
 
هـ:-فوتو دیجیتلی وبدون جلا باشد.
 
و :- فوتوی اطفال نوزاد نیز ضرور است.
 
قیمت و محصول پاسپورت
 
1- قیمت و محصول پاسپورت کمپیوتری به اساس حکم رئیس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان مبلغ پنج هزار افغانی میباشد.
 
2- اطفال نوزاد الی سن 14 ساله ، حجاج بیت الله شریف، مامورین رتبه سه وبالاتر از آن دگروالان ، و بالاتر از آن در اگانهای نظامی و مریضائیکه از طریق کمیسون محترم وزارت صحت عامه رسمآ معرفی میشوند مبلغ(2750) افغانی میباشد.
 
فورمه اخذ پاسپورت کمپیوتری
 
فورمه مخصوص اخذ پاسپورت از جانب متقاضی خانه پری میشود که تمام خصوصیات شخص متقاضی درج فورم میگردد در این فورمه اسم ، و لد، تخلص ، وظیفه ، تاریخ تولد( روز- ماه- وسال) محل تولد – سپیل نام اندازه قد آدرس دقیق ونمبر تیلفون همراه حتمی است.
 
حضور شخص
 
1- تمام متقاضیانیکه سن شان بالاتر از (3) سال باشند حضورشان ضروری پنداشته میشود.
 
2- مریضان داخل بستر که توان گشت و گذار را ندارند به اساس استعلامیه و تصدیق شفاخانه مربوط از جانب موظفین در اجرای پاسپورت شان رسیدگی بعمل میآید.
 
تصدیق بایومتریک
 
1- متقاضیان که ازجانب موظفین پاسپورت بایو متریک میشوند:-
 
نشان انگشت، فوتوی شخص، چشم و شهرت مکمل متقاضی ثبت میگردد.
 
2- هیچ شخص بجای شخص دیگری بصورت قطع بایومتریک شده نمی تواند بنآ موجودیت خود متقاضی پاسپورت حتمی است.
 
3- محاسن سفیدان و افرادیکه خطوط پاپیلاری (نشان انگشتان شان خشک بوده ) یکروز قبل از مراجعه به ادارات بایومتریک دستان شان را با مواد شحمی چرب نمایند.
 
4- در صورتیکه اشخاص از جانب مسولین بایومتریک مظنون ظاهر گردند رفع مسوولیت شان از جانب ادارات ذیربط رسمآ صورت میگیرد.
 
عریضه چاپی ( یا در خواست ) پاسپورت:
 
1- مامورین ارگانهای دولتی ، نظامیان، و کلای محترم پارلمان وموسسات دولیت که ذریعه مکاتیب رسمی طوریکه درحشو مکتوب فوتوی شان از جانب ادارت مربوط مهمور شده باشد معرفی گردد.
 
2- اشخاصیکه وظیفه رسمی ندارند به شمول اطفال و خانم ها عریضه چاپی که مهر صکوت وزارت محترم مالیه در آن مهمور شده باشد به اداره مرکزی پاسپورت وواحدی های اداری ولایتی ارائیه نمایند.
 
3- برای اطفال و نو جوانان الی سن(17) سال عریضه از جانب والدین طوریکه فوتوی والدین نیز در عریضه نصب شده باشد ترتیب میگردد.
 
4- مریضانیکه از طریق کمیسون صحی وزارت محترم صحت عامه که به اساس مکتوب رسمی معرفی میگردند در حصه اجرای پاسپورت شان قانونآ اجراآت صورت میگیرد.
 
5- تاجران:-با ارائیه مکتوب رسمی از وزارت محترم تجارت و صنایع و اداره محترم آیسا و جواز معتبرهمان سال اجراآت صورت میگیرد.
 
6- برای شرکت های تجارتی و ساختمانی صرف به رئیس یا معاون و یا یکی از اعضای حامل شرکت پاسپورت صادر میگردد در صورتیکه رئیس و یا معاون هردو نیاز به  پاسپورت داشته باشند پاسپورت یکی از آنها قید و برای دیگرش اجراء میگردد.
 
میعاد پاسپورت
 
1- میعاد پاسپورت کمپیوتری بطور عموم پنج سال بوده که از تاریخ صدور آن محاسبه میشود.
 
2- در ختم مدت پنج سال ، پاسپورت قبلی آن قید و پاسپورت جدید در بدل قیمت و محصول آن صادر میگردد.
 
3- در صورت مغالطه پاسپورت در تاریخ تولد محل تولد- اندازه قد شغل – امضا و سپیل نام و غیره پاسپورت جدید در بدل قیمت و محصول صادر میگردد.
 
4- مفقودی پاسپورت:- در صورت مفقودی پاسپورت از طریق افغان اعلانات اعلان مفقودی صورت گرفته پارچه کتنگ اعلان ضم عریضه چاپی به اداره مرکزی و یا واحد های اداری آن در ولایات اطلاع داده شود بعد از ساقط ساختن اعتبار پاسپورت به تمام سرحدات رسمآ اخبار شده پاسپورت جدید در بدل قیمت و محصول آن صادر میگردد.
 
5- - حریق پاسپورت:- بعد از تائید ادارات اطفائیه- ناحیه مربوط و اهالی منطقه و تائید ادارات مربوط پاسپورت جدید در بدل قیمت و محصول صادر میگردد.
 
6-  در صورت شستن ، پاره شدن و غیره موارد پاسپورت ضم سوابق حفظ گردیده پاسپورت جدید در بدل قیمت و محصول آن صادر میگردد.
 
شرایط ممنوع الخروج
 
1- اشخاصیکه حکم مبنی بر ممنوع الخروج شان از طریق مراجع عدلی و قضایی صادر شده باشد.
 
2- اشخاصیکه دعوای حقوقی داشته  و رسمآ از طریق ادارت حقوقی ممنوع الخروج شده اند.
 
3-  اشخاصیکه از  ادارت و مراجع رسمی و غیر رسمی مقروض بوده و از طریق مراجع مربوط رسمآ ممنوع الخروج شان صادر گردیه باشد بخصوص از طریق بانک های کشور.
 
4- برای افراد و اشخاص فوق الذکر زمانی پاسپورت صادر میگردد که رفع ممنوع الخروجیت شان را از ادارات مربوط رسمآ ارائیه بدارند.
 
اولویت ها
 
صدور و اجرای پاسپورت برای معلولین ، معیوبین ، مریضان ، محاسن سفیدان ، خانم ها و اطفال زیر سن نسبت به سایر متقاضیان اولویت دارد.
 
شرایط و موعد بطلان پاسپورت های سابقه ودست نویس
 
1- در صورتیکه سازمان هوانوردی ملکی جهان بر حامل پاسپورت متذکره در سطح جهان اجازه پرواز را ندهند.
 
2- در صورتیکه سفارت های کشور های خارجی و نماینده گی های سیاسی شان مقیم افغانستان به پاسپورت های متذکره ویزه صادر نه نمایند.
 
3- در صورتیکه رهبری محترم وزارت امور خارجه و امور داخله در زمینه تصمیم اتخاذ نمایند.
 
مقاصد صدور پاسپورت های عادی
 
1- به هدف سیاحت ، تجارت ، مریضی ، دیدن اقارب ،مناسک مذهبی و کار پاسپورت برای هموطنان عزیز اجرا و توزیع میگردد.
 
در بحث عرایض
 
انعده هموطنان عزیز که در دیگر ولایات کشور بطور دایمی مسکن گزین شده باشند بعد از  ارائیه تصدیق سکونت دایمی از  طرف ادارات محترم محل زیست در اجرای پاسپورت شان اچراآت صورت میگیرد و همجنان برای کارمندان دولت بعد از معرفی رسمی و مهر بالای فوتو در مکتوب توسط اداره مربوط پاسپورت آنها اجرا میگردد.
 
تیلفون رسید گی به شکایات متقاضیان پاسپورت:
 
(0202510984)(0202510985)
 
(0202500716)(0202510165)
 
تهیه و ترتیب: اداره مرکزی پاسپورت
 
تحت نظر:- الحاج سمونوال سید عمر(صبور) رئیس پاسپورت و هیئت رهبری ریاست پاسپورت