زنده گی نامه سترپاسوال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله

سترپاسوال عبدالرحمان رحمان، معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، در ماه دلو سال 1336 در شهر کابل به دنیا آمد. آموزش های ابتدایی تا صنف دوازدهم را در لیسه خوشحال خان شهر کابل فرا گرفت و سند لیسانس را در رشته کمسیاری از آکادمی پولیس ملی افغانستان بدست آورد.

قومندان تولی قطعه خاص پولیس، قومندان قرارگاه قومندانی امنیه کابل، کارمند ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله، قومندان قطعه سپورت کاماندوی پولیس ملی، سکرتر وزیر امور داخله، قومندان میدان هوایی بین المللی کابل، معاون ریاست عمومی پولیس سرحدی...

رییس عمومی پولیس سرحدی،  قومندان امنیه کابل، قومندان گارنیزون کابل و معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، از مواقف قبلی سترپاسوال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امور امنیتی و سرپرست کنونی وزارت امور داخله است که وی از سال های 1355 خورشیدی تا اکنون در آنان ایفای وظیفه نموده است.

سترپاسوال عبدالرحمان رحمان، در نشست های امنیتی متعدد، در بیرون از کشور، شرکت نموده است. اسامبله عمومی انترپول در روم ایتالیا، نشست امنیتی با موضوع، ادغام امنیتی، در ویانا پایتخت اتریش، نشست امنیتی با موضوع، آموزش های امنیتی در پنتاگون امریکا، نشست امنیتی با موضوع، سیستم امنیتی شهری، در شهر لندن بریتانیا و نشست های امنیتی با موضوع، همکاری های سرحدی و مبارزه با تروریزم در کشور های چین، تاجکستان، ایران و ترکمنستان، از نشست هایی است که استرپاسوال عبدالرحمان رحمان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در آنان اشتراک داشته است.

معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، در بخش های: مبارزه با تروریزم، ضد شورش، کشف جرایم، تدقیقات بالستیکی، اداره رهبری امنیتی، اداره سرحدی، اجراات جزایی(تحقیق و مراحل قضایی)، استخبارات ملی و ضد استخبارات تصدیق نامه دریافت کرده است.
دریافت 18مدال عالی دولتی و دریافت یک تقدیر نامه درجه اول که از سوی رییس جمهوری به سترپاسوال عبدالرحمان رحمان اهدا شده، مبین کارکرد های خوب وی در چوکات وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان است.
سترپاسوال عبدالرحمان رحمان، همچنان در زمان جهاد، در بخش های کشفی و عملیاتی گروه های مجاهدین، کار نموده و مدتی را (1359-1362 خورشیدی) به عنوان زندانی سیاسی در زندان پلچرخی زندانی بوده است.