مدیریت عمومی حقوق بشر

۱۲ اسد - سيمينارآموزشي حقوق بشروحاكميت قانون براي افسران قومانداني عمومي جلب وجذب وزارت امورداخله بعدازيك دوره آموزشي با توزيع تصديقنامه پايان يافت
۷ اسد - اجراات مدیریت عمومی حقوق بشر از تاریخ
اجراات مدیریت عمومی حقو ق بشر از تاریخ 31/4/الی مورخ 4/5/1391
اجراات مدیریت عمومی حقوق بشر از تاریخ 17/ 4/ الی تاریخ 21/4/ 1391
اجراات مدیریت عمومی حقوق بشر ازتاریخ 15/2/1391 الی 15/3/1391 قرار ذیل است.
اجراات مدیریت عمومی حقوق بشر طی هفته که گذشت

اجراات مدیریت عمومی حقوق بشر در مورد رعایت حقوق بشر در محلات سلب ازادی

اجراات مدیریت جندر وحقوق بشر قو ماندانی زون ساحوی( ۶۰۶) انصار در مورد تحقق امریه (۰۱۶۹) مورخ 24/12/1390 جلالتماب محترم وزیر امورداخله از بابت برج جوزای سال ۱۳۹۱


مدیریت عمومی حقوق بشر

هسته تشکیلاتی مدیریت عمومی حقوق بشر که در حال حاضر در تشکیل ریاست جندر ایفاء وظیفه مینماید در سال 1382 تحت عنوان ریاست حقوق بشر در تشکیل  مقام محترم وزارت تاسیس وعملا الی سال 1385فعالیت مینمود    بعدا در چوکات تشکیلاتی ریاست عمومی تفتیش فعالیت داشت بالا خره در سال 1387 هسته تشکیلاتی ان با بخش جندر مدغم وتحت نام ریاست جندر حقوق بشر وحقوق اطفال الی اکنون به موجودیت وفعالیت خویش ادامه میدهد . این بخش چه در زمان موجودیت مستقلانه ویادر تشکیل اداره محترم تفتیش ویا اینکه در حال حاضر در ارتباط به  جلوگیری از تخطی های حقوق بشری ، ارتقای ظرفیت های مسلکی پولیس از لحاظ دانش حقوق بشری، نظارت ازوضیعت نظارت خانه های پولیس، کنترول از عملکرد  وبر خورد پولیس نسبت به مردم ، کنترول از وضیعت حقو بشری منسوبین پولیس در سطح مرکز وولایات، برسی شکایات  مردم از پولیس ، بررسی وثبت واقعات خشونت علیه زنان ، تحلیل وارزیابی گزارشات واطلاعا ت اوپراتیفی ، مرکز اطلاعاتی119 وسایر مواردکه  به بررسی  مستقلانه ویابه  موجودیت ترکیب نمایند ه حقوق بشر احساس ضرورت صورت می گرفت فعالانه سهم خویش را ایفاء نموده است منسوبین مدیریت عمومی حقوق بشر حقوق بشر با کمیسون محترم مستقل حقوق بشر روابط کاری وهمکاری متقابله نموده وبا سایر ادارات چون وزارت محترم عدلیه وزارت محترم امورزنان ووزارت محترم امور خارجه به طور متداوم همکار میباشد. چنانچه حین ترتیب وارائیه گزارش درمورد  تطبیق کنوانسیون  رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به سازمان محترم ملل متحد از جانب مدیریت عمومی حقوق بشر  اجراات مربوط به وزارت امور داخله  معنونی وزارت محترم امور خارجه  به وقت وزمان معین ار سال گردیده است.

در  مدیریت عمومی حقوق بشر سستم معین برای ثبت موارد خشونت علیه زنان   وثبت ارقام محبوسین وتو قیف شده گان وجود دار.

- به تاسی از هدایت مقام محترم وزارت امورداخله در سال1390 به تعداد(20) تن از افسران ریاست جندر ، حقوق بشر وحقوق اطفال به منظور نظار ت وضعیت حقوق بشری  ووضع مظنونین در نظارت خانه های قوماندانی زون ساحوی 101 اسمائی ، قومانــــدانی های امنیه ولایات بدخشان ، تخار ، کندز ، بغلان ، فاریاب ، بادغیس ، هرات ، کاپــــــیسا ، پنجشیر ، پروان ، سرپل ، جوزجان ، بلخ ، سمنگان ، ننگرهار ، لغمان ، کنرها ،  ریاســت های مبارزه با جرایم جنائی ، استخبارات ، مبارزه با تروریزم ، قوماندانی های ولـــــسوالی های چهارده گانه ولایت کابل و محابس ولایات ننگرهار ر، لغمان ، کنرها، پنجشیر، کاپیسا پروان، کندز ، کندها ر، محبس اناثیه بادام باغ ومحبس مرکزی پلچــــــــرخی را از نزدیک مشاهده نموده نواقص مشکلات وخلاهای که در جریان نظارت به ملاحظه رسیده به وقـــت وزمان معین به مقامات محترم غرض رفع نواقص واتخاذ تدابیراخبار گردیده است .

در سال 1390 در نظارت خانه های پولیس جمعاً به تعداد {6177} تـــن مظنونین تحت نظارت قرار گرفته است که از جمله صرف به تعداد {88} تن مظــــنونــین اضافه تر از {72} ساعت تحت نظارت پولیس قرار گرفته که درمورد به مسئولین مربــوط جداً توصیه داده شد تا در نظارت مظنونین مواد مندرج ماده { 31} قانون اجراات جزائی و ماده {25} قانون پولیس را رعایت نمایند . اوراق واسناد توقیفی سایر مظنونین قبل از معیاد {72} ساعت غرض اجراات بعدی به حارنوالی های مربوطه محول گردیده است تا جائـیکه به ملاحظه رسیده د رتمام نظارت خانه های یاد شده مظنونین از عملکرد پولـــــــــــیس کدام شکایت خاص نداشتند وضعیت نظارت خانه های زون ساحوی {101} اســمائی ونــــظارت خانه قوماندانی امنیه ولایات سمنگان ، نظارت خانه قوماندانی امنیه ولایت ننگرهارونظارت خانه ریاست مبارزه با جرایم جنائی از لحاظ پاکی وصفائی از وضعــــیت خوب برخوردار بوده وضعیت سایر نظارت خانه ها قناعت بخش ارزیابی گردید..

اطاق های نظارت خانه های ریاست مبارزه با جرایم جنائی ، ریاست استخبارات ونظارت خانه قوماندانی امنیه ولایت فاریاب ، نظارت خانه قوماندانی امنیه کاپیسا وپروان نهایــــت کوچک بوده برای بود وباش مظنونین مناسب نمی باشد .

در اکثر از نظارت خانه های پولیس مظنونین از عدم بررسی دوسیه های نسبتی شان به وقت وزمان معین از جانب حارنوالی های مربوطه شکایت داشتند .

-  به تعداد (5) نفر از افسران پولیس قوماندانی های امنیه ولایات کندهار ، خوست وکنرها که در وظایف شان غفلت واز صلاحیت وظیفوی خویش استفاده غیر قانـــــونی نـــمود ه بود برای سه نفر شان توصیه ودونفر شان رسما به خارنوالی معرفی گردیـــــــــده اســــــــــت

از اینکه درین اواخر در کنفرانس پولیس ملی رعایت ودفاع از حقوق بشر نیز در اولیت های کاری محترم وزیر صاحب امور داخله قرا رگرفت لذا به عموم  واحد های جندر وحقوق بشر هدایت اصدار تا پلان های نظارتی از مخابس وتوقیف خانه ها ترتیب وبه منصه تطبیق قرار گیرند چنانچه تمام امریت های جندر وحقوق بشر از تحقق  پروسه متذکره   به طور متداوم گزارش ارائیه مینماید.

- هم چنان به منظور بررسی از وضیعت حقوق بشر ونظارت ازوضع مظنونین، توقیفین ومحبوسین از چانب مدیریت عمومی حقوق بشر پلان نظارت یک ساله ترتیب وهمین اکنون افسران بخش های مختلف ریاست جندر وحقوق بشر غرض تحقق ان در قو ماندانی های امنیه زون ساحوی (606) انصار مصروف اجراات وبررسی امور میباشد.