مدیریت حقوق اطفال

۱۱ اسد - ر گزارش اجراات هفته وار مديريت عمومي حقوق اطفال ترتبيب
گزارش هفته وار مدیریت عمومی حقوق اطفال
گذارش بازدید از ارجاع تخلفات اطفال در ساحه حوزه 4 امنیتی کابل
به اساس پيشنهاد وزارت اموداخله ومنظوري حامد {كرزي}رئيس جمهور جمهوري اسلامي افغانستان سمونوال حكمت شاهي {رسولي} مديرعمومي حقوق اطفال دربست مل پاسوال بصفت رئيس جندر،حقوق بشرواطفال وزارت امورداخله تقررحاصل نموده است

گزارش مختصر سه نفر هیئت پیرامون بررسی وضعیت تخلفات اطفال زیر سن 18 سال در قوماندانی امنیه ولسوالی گل دره مورخ 14/4/1391

اجرات مدیریت عمومی حقوق اطفال از تاریخ 2 سرطان الی 7 سرطان سال 1391
گزارش هفته وار مطابق پلان منطورشده سال 1391مدیریت (ع)حقوق اطفال ریاست جندر حقوق بشر واطفال وزارت امور داخله در ظرف دوروز گذشته

گزارش ازاجراات هفته گذشته

1به اثر تقاضای مشاورین محترم یوپول در مورد سهم گیری مدیرع حقوق اطفال در تدریس یک روزه استاف کالج برای قوماندانان ولسوالی های ولایات افغانستان پیرامون رعایت وتامین حقوق اطفال .
2چاپ وتوزیع مواد کمپاین تبلیغاتی از قبیل گیلاس ، دوسیه ها، استیکر، بلورد و فولدرها غرض تحقق امریه 08مورخ 5/2/1389 و050مورخ 15/4/1390 جلاتماب وزیر امورداخله به تمام قطعات وجزوتام های وزارت امور داخله در مر کز ولایات .
3 پیگیری قضیه خود سوزی مسمات ماریا بنت عبدالسلام سن 17 ساله باشنده قریه بنگی ولسوالی خان آقا ولایت جوزجان که دست به خودسوزی زده موصوفه توسط فامیل اش در حالت کوما به شفاخانه ولسوالی آقچه انتقال وازآن جا  به شفاخانه ولایتی جوزجان انتقال داده شده که درنتیجه به شفاخانه حوزه ای مزار شریف انتقال که فعلاً تحت تداوی قراردارد که موصوفه قابل استنطاق نبوده قضیه تحت بررسی قرار دارد .
4 پیگری قضیه  قتل نجیبه نامه با سه پسرانش هر یک جان سیزده ساله ،  نورولی هفت ساله  و طلاولی  پنج ساله ولدان محمدالدین باشنده ولسوالی چهاردره ولایت کندز که از طرف ذین العابدین به قتل رسیده بودند که قاتل از محل واقعه فرارنموده  لادرک میباشد وپولیس درجستجوی  فاعل قضیه میباشــــــــــــــــــد .