مدیریت تعلیم و تربیه

۸ اسد - امورات انجام یافته درمدیریت ع تعلیم وتربیه
گزارش کار فعالیت مدیرت عمومی تعلیم وتربیه ریاست جندر حقوق بشر واطفال
به اساس پيشنهاد وزارت اموداخله ومنظوري حامد {كرزي}رئيس جمهور جمهوري اسلامي افغانستان سمونوال حكمت شاهي {رسولي} مديرعمومي حقوق اطفال دربست مل پاسوال بصفت رئيس جندر،حقوق بشرواطفال وزارت امورداخله تقررحاصل نموده است

گذازش مختصر كاري مديريت تعليم وتربيه رياست جندر حقوق بشر واطفال طي هفته گذشته !

گزارش اجراات کاری مدیریت عمومی تعلیم وتربیه ریاست جندر, حقوق بشر واطفال که در ولایات مربوط قوماندانی زون 606 انصار صورت گرفته


هسته تشكيلاتي مديريت عمومي تعليم وتربيه كه در حال حاضر در تشكيل رياست جندر حقوق بشر واطفال ايفاي وظيفه مي نمايد در سال 1390 در چوكات رياست جندر ايجاد گرديده است.

از اينكه تعليم وتربيه درصدر اولويت هاي كاري جلالتماب محترم وزيرصاحب امور داخله قرار دارد .      
وظايف وارتقاي ظرفيت پرسونل كورسهار آمورزشي حقوق بشري وارتباط آن با كار پوليس ملي براي آمرين حوزات امنيتي مديران جنايي استخبارات زون 101 آسمايي كابل تدريس وكورس دسترسي پوليس به عدالت براي قوماندانان امينه والسوالي ها تدريس كورس دفاع خودي توسط ترينران مديريت تعليم وتربيه در هرماه براي قشر اناث در اكادمي پوليس تدوير وركشاپ ها در مر كز وولايات طبق پلان ترتيب شده رياست جندر ومنظوري مقام محترم وزارت تحت عنوان1- منع شكنجه برويت قوانين ملي وبين المللي 2- فساد اداري 3- حاكميت قانون 4- معيارهاي بين المللي حقوق بشر براي مجريان قانون در 7زون ساحوي وقومانداني هاي امينه ولايات معرفي سربازان عادي  به كورس تربيوي پوليس ملي غرض تعليمات  نظامي اعزام يك گروپ هيت طبق پلان منظور شده مقام محترم وزارت غرض پيشبرد سمينار آموزشي تحت عنوان آموزش حقوق بشري وارتباط ان با كار پوليس در قومانداني هاي امنيه ولايات هرات فراه نيمروز نيزادامه دارد.