رادیو پولیس ۹۶.۵ اف ام

رادیو پولیس ۹۶.۵ اف ام
 
رادیو پولیس با هدف آگاه سازی مردم از رویداد های امنیتی و دریافت دیدگاه های مردم در مورد اوضاع امنیتی کشور و عملکرد نیروهای پولیس روی موج 96.5 به صحنه آمد و پیوسته تلاش کرده است تا به حیث پلی میان مردم و پولیس عمل نموده و روحیه حمایت از نیروهای امنیتی در میان مردم را تقویت بخشد. رادیو پولیس با نشر برنامه های متنوع خبری، آموزشی و سرگرمی، تلاش می کند تا عضو برحال و فعال جامعه رسانه یی کشور بوده و در میان رسانه های منتسب به حکومت الگویی باشد برای ارایه یک کار نو. نشر خبرهای مرتبط با رویداد های امنیتی که از منابع موثق داخلی(قومندانی های امنیه ولایت ها) گرفته می شود، در اولویت نشراتی رادیو پولیس قرار دارد و تلاش می شود تا حقایق به گونه یی که است بازتاب یابد. در قالب برنامه های زنده و ضبط شده، رادیو پولیس تلاش می ورزد تا مباحث داغ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی را طرح و دیدگاه های متفاوت را پیرامون هر یک از موضوعات جمع آوری و بدست نشر بسپارد. حمایت از زنان به ویژه حمایت از نقش و حقوق آنان در چوکات وزارت امور داخله و نیروهای پولیس، بخش دیگری از پالیسی نشراتی رادیو پولیس است که از طریق اجرای برنامه های زنده و ضبط شده به پیش برده می شود. تشویق نیروهای پولیس ملی از طریق برجسته سازی قهرمانان و نخبه های پولیس ملی از برنامه های دیگری است که رادیو پولیس آن را به منظور تقویت روحیه نیروهای پولیس ملی اجرا می کند.