داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه به کرایه گیری 25 سیت K9 جهت چک و کنترول وسایط در کمربند های ساحات سبز شهر کابل
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت امور داخله در نظر دارد، پروژه به کرایه گیری 25 سیت K9 جهت چک و کنترول وسایط در کمربند های ساحات سبز شهر کابل مورد...
Dec 02, 2018 -
دعوت به داطلبی پروسه تدارک 17 قلم عینیات مفروشاتی برای قطعات وجزوتام های معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی
دعوت به داطلبی وزارت امورداخله ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید ،تادرپروسه تدارک 17 قلم عینیات مفروشاتی برای قطعات وجزوتام های معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی برای سال مالی 1398خویش رابه اساس قرارد دادقمیت فی واحد تحت...
Dec 02, 2018 -
اعلان داوطلبی پروژه های یک قلم نان خشک و دو قلم گوشت (گاو و گوسفند)
اعلان تدارکات وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های ذیل اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت{ www.npa.gov.af} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه...
Dec 01, 2018 -
اعلان داوطلبی پروژه های یک قلم روغن، یک قلم نان خشک و 7 قلم حبوباب مورد ضرورت ریاست ع محابس و توقیف خانه ها
اعلان داوطلبی وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های ذیل اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت{ www.npa.gov.af} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه...
Nov 27, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 592 قلم پرزه جات وسایط (رنجر، ایفرست، انترنشنل، کرولا و لندکروزر زرهی)
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد   بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت امور داخله در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه و تدارک 592 قلم پرزه جات وسایط (رنجر، ایفرست، انترنشنل، کرولا و...
Nov 19, 2018 -
تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 592 قلم پروژه جات وسایط
تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 592 قلم پروژه جات وسایط بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت امور داخله در نظر داردقراردادپروژه تهیه و تدارک 592 قلم پرزه جات وسایط (رنجر، ایفرست،...
Nov 12, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 592 قلم پرزه جات وسایط (رنجر، ایفرست، انترنشنل، کرولا و لندکروزر زرهی)
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت امور داخله در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه و تدارک 592 قلم پرزه جات وسایط (رنجر، ایفرست، انترنشنل، کرولا و لندکروزر...
Nov 09, 2018 -
در ارتباط به داوطلبی پروژه عمار محبس ولایت کندهار
پروژه اعمار محبس ولایت کندهار تحت شماره داوطلبی (NPA/MOI/97/W-2295/NCB) وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار محبس ولایت کندهار ، اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک و یا...
Nov 06, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه تهیه وتدارک 13 قلم عینیات البسوی؛
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه تهیه وتدارک 13 قلم عینیات البسوی؛ بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود. وزارت امور داخله ج .ا .ا در نظر دارد تا تهیه وتدارک 13قلم عینیات البسوی مورد...
Nov 06, 2018 -
اعلان آگاهی قراردادبلبورد، پول ساین، استیکر و پوستر
اعلان آگاهی قراردادبلبورد، پول ساین، استیکر و پوستر بدین وسیله به تآسی از فقره(2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد بلبورد، پول ساین، استیکر و پوستر مورد ضرورت ریاست مطبوعات و...
Nov 06, 2018 -
صفحه 1 از 88